BELEIDSPLAN van de STICHTING TOMOKA SUPPORT

periode 2020 - 2025

INHOUDSOPGAVE

Pagina
1- Inleiding                                                                                        3
2- Hoofdpunten van het beleid                                                        4
3- Eigenschappen van de te adopteren projecten                           4
4- Organisatie en bestuur                                                                 5
5- Gevoerde projecten en activiteiten in 2015-2020                       6
6- Samenwerkende organisaties                                                      7
7- Doelstellingen aangeduide hoofdtaken van STS                           7
8- Projecten in de komende 5 jaren en actieplannen                      8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-INLEIDING

Het bestuur van STS presenteert hierbij het beleidsplan voor de periode 2020-2025 met het doel inzicht te geven in de manier waarop de organisatie het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken.
De Stichting Tomoka Support (STS) staat voor de verbetering van levensomstandigheden van de bevolking in het dorp Avégamé in Togo op basis van partnership met NGO Tomoka. In de loop van de laatste 10 jaar heeft STS tal van kleinschalige duurzame projecten kunnen realiseren. De periode van 2015- 2020 heeft STS met succes projecten in 3 lijnen gerealiseerd t.w. de school, verbetering van hygiënisch leven en het starten van projecten ter verbetering van de inkomsten van de lokale bevolking.
Missie, Visie en Strategie in de periode 2020-2025
Missie: STS heeft de missie om de helpende hand te blijven bieden aan de lokale NGO Tomoka zowel financieel als qua expertise in goed gemotiveerde, duurzame projecten. Tevens  aan het continueren en volgen van de reeds gestarte projecten.
Visie: Na verbetering van levensomstandigheden van de bevolking gaat STS 1. plannen maken voor het steunen van jongeren die de basisschool hebben afgerond en 2. tevens zoveel mogelijk de bevolking  stimuleren om positief te werken aan de oplossing van eigen problemen.
Strategie: STS neemt zich voor in de periode 2020 -2025 in samenwerking met ontwikkelings- organisaties in Nederland het beleid te continueren en verder te ontwikkelen tot de basale behoeftes  zelfstandig door de bevolking gerealiseerd en gewaarborgd kunnen worden. Vervolgprojecten moeten ook aansluiting geven op de voorgaande gerealiseerde projecten.
Blijham, Stichting Tomoka Support
Vaststelling van dit Beleidsplan vond plaats bij unaniem besluit in de Bestuursvergadering van de Stichting op 12 januari 2021 (Vanwge de coronacrisis is er geen fysieke geweest, maar hebben de bestuursleden digitaal hun toestemmming gegeven)
Tel 0597- 431966
Email: stichting.tomoka@gmail.com
Beleidsplan 2020 – 2025 van de Stichting Tomoka Support

 

2-HOOFDPUNTEN VAN HET BELEID

2.1
Het beleid van de STS is dynamisch, maar legt zich wel in hoofdlijnen vast. Dat gebeurt aan de hand van haar doelstelling zoals beschreven is in de statuten van de stichting.
2.2 Richtinggevende Statutaire Doelstellingen
Artikel 2 van de Statuten van de Stichting vermeldt dat de Stichting ten doel heeft inhoudelijke en financiële ondersteuning te bieden aan duurzame ontwikkelingsprojecten in Togo als een van de “minst ontwikkelde landen”.
2.3 Definiëring samenwerking
De partnerorganisatie NGO Tomoka presenteert ontwikkelingsprojecten waarin op voorhand en tijdens de uitvoering de gegevens en de plannen overtuigend en volgens vaste criteria zijn weergegeven.
STS beoogt het aanbod van ontwikkelingsprojecten te toetsen en in te perken alvorens een keuze te maken ten aanzien van de vraag welk concreet initiatief door de STS geadopteerd zal worden voor  inhoudelijke en financiële steun.

3-Eigenschap van te adopteren projecten

1- Zekerheid:
NGO Tomoka geeft zekerheid aan de ontwikkeling en onderhoud van projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidzorg en economische verbetering in Avégamé.
2-Participatie van de doelgroep
NGO Tomoka dient aan te tonen dat de bevolking van Avégamé zo veel mogelijk actief betrokken wordt bij het plannen, vormgeven en uitvoeren van het actieprogramma in de meest brede zin van het woord.
3-Gelijkwaardigheid van de doelgroep
Geen enkel individu mag worden uitgesloten van deelname aan een ontwikkelingsproject op grond van raciale, etnische, culturele, geslachtelijke, religieuze, politieke, levensbeschouwelijke of andere sociale, psychologische of economische kenmerken.
4-Zelfredzaamheid
De projecten moeten erop gericht zijn om op den duur geen inhoudelijke, financiële, organisatorische of andere hulp van de STS meer nodig te hebben.
5-Transparantie
NGO Tomoka dient te beschikken over de wil en elementaire administratief technische mogelijkheden om op een transparante wijze rekening en verantwoording af te leggen van het gevoerde of te voeren beleid, van inzet van materiële middelen en kader, en inzake de efficiëntie van de geldelijke bestedingen.

 

4-Organisatie en Bestuur STS

Organisatie
STS is ingeschreven in de KvK nummer 51958198, heeft een Fiscaal nummer: 850241558.
STS heeft een ANBI status.
e-mail: stichting.tomoka@gmail.com
website: stichtingtomokasupport.org
 
Leden van het bestuur
Drs. Anjo van Delden, voorzitter
Mw. Machteld van Delden, secretaris
Mw. Maaike Nieboer, penningmeester
Mw. Hinnie Voets, lid
Drs. Ramiz Elias, lid
Geen tegemoetkoming voor de bestuursleden
In aansluiting op Artikel 5 van de Statuten dat bepaalt dat de bestuursleden van STS geen beloning voor hun werkzaamheden genieten, wil STS nadrukkelijk kenbaar maken dat STS zich belangeloos inzet voor de realisering van haar doelstellingen. Dat geldt ook voor reizen van bestuursleden en stagiairs naar Togo en de projecten aldaar; deze worden door degene die het bezoek aflegt betaald.
Publicatie
In aansluiting op Artikel 11 van de Statuten neemt de STS zich voor de transparantie van het gevoerde en te voeren inhoudelijke beleid, de administratie en de boekhouding, een beknopte samenvatting van haar beleid en jaarverslag te publiceren op de eigen website zodat het publiek, donoren en sponsors er kennis van kunnen nemen.

 

5- Gevoerde projecten en activiteiten in de periode 2015-2020

In de afgelopen 5 jaren heeft het bestuur van STS geholpen projecten te realiseren die voldoen aan de bovengenoemde criteria:
Door voortdurende communicatie met de NGO TOMOKA en een bezoek van 2 leden van het bestuur is gebleken dat de gesubsidieerde projecten zijn c.q. worden uitgevoerd.
2015
2016
2017
2018
2019
schoolkosten, materiaal en salarissen
schoolkosten
boeken, salarissen en materiaal
schoolkosten
schoolkosten
schoolkosten
start herbouwen Edil school in Avégamé
nieuwbouw van de Edil school te Avégamé
1 latrine
2 water-putten
pakket gestuurd met medische Instrumenten
1 waterput
zonnepanelen op het dak van de medische post in Kpékpéta
alle kinderen naar school dankzij een fruitboomgaard
solarlamp in het dorp/school
1 latrine
start plantage in het dorp
Wakawaka’s voor de chief, docenten, klaslokalen
3 water-putten
meer vaccinaties
solarlamp en een koelkast voor de medische post
 
 

6-Samenwerkende Organisaties

STS heeft in de voorgaande 5 jaren haar samenwerking met verschillende organisaties uitgebreid door sponsoring acties te organiseren en projecten te presenteren aan landelijke hulporganisaties.
De samenwerking werd gerealiseerd met tal van organisaties zoals de Wilde Ganzen, gemeenten, scholen, kerken, acties door vrijwilligers en andere fundraising activiteiten.
Ook de donaties van particulieren hebben een belangrijke rol gespeeld in de financiering van de projecten.
Door de ANBI status van STS en het publiceren van de jaarcijfers werden de bronnen van inkomen en de uitgaven duidelijk aangetoond.

 

7-Doelstellingen aangeduide hoofdtaken van STS

Om de door de STS geadopteerde projecten van NGO Tomoka ter zijde te kunnen staan stelt  STS zich twee hoofdtaken ten doel:
  1. Communicatie en Inhoudelijke ondersteuning in het Engels.
Zoals in de laatste 5 jaar heeft STS afgesproken met de NGO Tomoka om van beide zijden   beknopte vakinhoudelijke, organisatorische en praktische digitale informatie te verschaffen over de planning, en evaluatie van ontwikkelingsprojecten.
  1. 2. Financiële steun.
STS neemt zich voor door samenwerking met ontwikkelingsorganisaties in Nederland, gemeenten,  donoren en eigen acties de nodige middelen te verzamelen voor de projecten.
Door het verkrijgen van ANBI-erkenning heeft STS de mogelijkheid van belastingvoordeel voor haar donateurs gecreëerd bij hun donatie.
STS heeft naast een facebookpagina voor het laatste nieuws ook een internetsite waar de activiteiten, het nieuws en de financiële situatie zichtbaar zijn.
 

8-Projecten in de komende 5 jaar en actieplannen

Onderwijs:
Uitbereiding van de capaciteit (opvang kleuters, basis- en voortgezet onderwijs).
Financiële steun blijven geven, tot de basisschool zich zelf kan bedruipen.
Opleidingen creëren of faciliteren ná het reguliere onderwijs ( studiebeurzen) .
Latrines
Ten behoeve van de bevolking zullen meer latrines gebouwd moeten worden.
Onderhoud van de gebouwde latrines controleren.
Waterputten
Meer waterputten met touwpomp voor schoon water.
 
Medische post
Uitbreiding van de middelen in de post voor betere opvang van acute zorg.
Betrekken van de leiding van het dorp bij de verbetering van de gezondheid van de bevolking.
Hulp, opleiding en nascholing van verpleegkundigen.
Fruitbomen gaard
Plantage van bananen (plantain) uitbreiden als bron voor inkomen en voor voeding d.m.v. intercrop.
Het bestuur van STS heeft het voornemen bovengenoemde projecten te realiseren met behulp van allen die in de laatste 5 jaar hebben meegewerkt, in nauwe samenwerking met de partner NGO TOMOKA.