Water voor Iedereen

Dit project is bedoeld als de oplossing voor een groot PROBLEEM, en wordt gefinancierd door diverse fondsen en De Wilde Ganzen.

Voor dit project worden de gemeenschappen van Kpékpéta verdeeld in twee grote groepen. Boeren die gewassen verbouwen en pluimvee houden, en herders die vee houden. In de afgelopen tien jaar heeft Kpékpéta te maken gehad met een steeds groter aantal herders die zich permanent in het gebied vestigden en met andere groepen herders die tot in de Sahel kwamen. Deze laatsten trekken in transhumance, op zoek naar water en weilanden voor hun vee, op weg naar de veemarkten in de stedelijke centra van Togo. De afname van de weilanden en de schaarse watervoorraden hebben ertoe geleid dat de herders de akkers binnendringen en vernietigen. Dit heeft geleid tot conflicten tussen de twee groepen, die vaak resulteren in ernstige levensbedreigende verwondingen. Dit project wil de oplopende spanningen tussen boeren en herders verminderen. Specifiek, om te verminderen:

– Grote vernieling van velden met gewassen veroorzaakt door de doortocht van vee op zoek naar weiland. Deze schade is soms opzettelijk. Maar vaak ontbreken tastbare bewijzen, waardoor veel boerenfamilies een heel landbouwseizoen zonder middelen zitten. Dit verergert de armoedesituatie van de boeren, die het zich nauwelijks kunnen veroorloven hun kinderen te voeden en op te voeden.

– Het aanzienlijke verlies van vee (vooral runderen) van herders, in het droge seizoen, bij gebrek aan voldoende toegankelijke waterbronnen.

– Te hoge kosten voor groenten die leiden tot een tekort aan voedsel tijdens het droge seizoen in Kpékpéta. Voor boeren is het technisch onmogelijk om in het droge seizoen moestuinen aan te leggen.

– Het tempo waarin rivieren opdrogen en de rivierbedding verzandt en verdicht. De bestaande rivieren en seizoensgebonden beken kunnen het grote aantal runderen in het gebied niet dragen. Hun dagelijkse verplaatsing in de rivieren veroorzaakt bodemverdichting en verzanding van de rivierbedding (door toenemende erosie van de oevers).

 OPLOSSING VOOR HET PROBLEEM 

Na zorgvuldige overweging en overleg met verschillende sociale actoren (o.a. herdersgroepen en vrouwengroepen voor de landbouw) zijn Tomoka en het dorpsontwikkelingscomité tot de conclusie gekomen dat de oplossing voor de in punt 5 hierboven beschreven soorten problemen zal worden gerealiseerd via het onderhavige project: “WATER VOOR IEDEREEN”.

A  Beschrijving van de doelstellingen van het Project   

De verwezenlijking van dit unieke Project, dat de in punt 5 hierboven uiteengezette problemen vermindert, bestaat uit de installatie van een WATERCENTRUM, gevoed door bronwater en verdeeld in twee operationele secties:

– Sectie nr. 1 voorziet in een permanente drinkplaats voor het vee in Kpékpéta.

– Sectie nr. 2 zal zorgen voor de teelt, de duurzame afzet en de verkoop van biologische groenten door landbouwvrouwengroepen in Kpékpéta. Deze afdeling zal worden uitgerust met geschikt tuingereedschap en zal uitsluitend rundermest (uit afdeling 1) gebruiken als natuurlijke meststof voor de landbouwproductie. Het is een win-win situatie voor zowel de boeren als de herders.

Het Watercentrum komt op 2 hectare grond. Het bestaat uit een boorgat, een watertank, een besproeiingszone, een moestuin, een controlekamer, loodsen, een levende omheining (een heg), gangen voor gemakkelijke verplaatsing, enz.

De werking van het Water Center is grotendeels gebaseerd op een computersysteem voor waterbeheer. Dit is een programma waarbij de veehouders een digitale badge gebruiken om de watertoevoer naar de drinkplaats van het vee te starten en te stoppen. De herders betalen een vergoeding voor het water dat hun vee in het Watercentrum gebruikt. Met de digitale badge krijgen zij toegang tot het water waarvoor zij hebben betaald. Wanneer de herder het maximale aantal liters heeft gebruikt waarvoor hij heeft betaald, stroomt er geen water meer en moet hij opnieuw betalen. Dit voorkomt waterverspilling en onenigheid over de gegeven hoeveelheden water. Er is geen personeel nodig om het water te verdelen. Het waterbeheer wordt zo heel eenvoudig. De tuin krijgt ook elke dag een bepaald aantal liters water. Water is een kostbare hulpbron die goed moet worden beheerd. Dit systeem werkt al in veel stedelijke gebieden van Togo voor geboord water.

In de drinkplaats drinkt het vee twee keer per dag water, ‘s morgens en ‘s avonds. Maar dit gebeurt op een geordende manier met vaste tijden per kudde. Daarna wordt de koeienmest opgeruimd, verzameld en opgeslagen. Het wordt behandeld door fermentatie en later verdeeld over de moestuin als natuurlijke meststof. Met het geld dat wordt ingezameld voor het water aan de herders wordt het computersysteem voor waterbeheer onderhouden, de boorput onderhouden, de arbeiders betaald en brandstof gekocht voor de generator die het water zal oppompen.

Bij de laatste veetelling (hoofdzakelijk runderen) door het dorpsontwikkelingscomité in het gebied van Kpékpéta werden 2.400 stuks vee geteld. Hierbij is geen rekening gehouden met de kuddes runderen die vaak in transhumance zijn en die ook schade aan de landbouw toebrengen in hun zoektocht naar water, waardoor de reeds bestaande spanningen nog groter worden. Als de uitvoering van dit project erin slaagt een deel van de bestaande veestapel in Kpékpéta te bevredigen, zullen wij ook een enorme bijdrage leveren aan de verbetering van de inkomens van de herders en de boeren. Kpékpéta zal een zekere mate van harmonieuze coëxistentie ervaren tussen zijn verschillende etnische gemeenschappen.

In afdeling 2 – de groentetuin – is de keuze van de groenten die door de vrouwengroepen zullen worden geplant, gebaseerd op wat in Kpékpéta en omgeving algemeen wordt geconsumeerd. Maïsmeel is het basisvoedsel in alle huishoudens in Togo. Het wordt gegeten met een groentesaus. Deze groenten zijn bladeren zoals Adémè (jute bladeren), Gombo/Okra vruchten en bladeren (vers en droog), Roselle/witte Bissap bladeren en vruchten, Gboma bladeren (Solanum macrocarpen), peper en tomaten. We zullen vruchtwisseling toepassen en gewassen kiezen die de meeste winst opleveren. Bijvoorbeeld tomaten alleen in het droge seizoen. De vrouwengroepen betalen ook een vergoeding voor het gebruik van het land en de koeienmest. De vergoeding gaat deels naar het gemeenschapsfonds en deels naar het onderhoud van de omgeving van de tuin, zoals de heggen, het vervangen van gereedschap, het onderhoud van het watersysteem enz.

Het CVD zal met hulp van Tomoka de moestuin beheren. Tomoka steunt de regering in haar streven naar biologische gewassen. Het geld dat van beide afdelingen wordt ingezameld en dat naar het gemeenschapsfonds gaat, zal worden gebruikt voor het onderhoud van de gemeenschapsinfrastructuur, zoals pistes, veedrijvers, eenvoudige reparaties in scholen en onderhoud van andere gemeenschapsinfrastructuur.

B  Beschrijving van de verschillende groepen in de gemeenschap die belang hebben bij het project

De belangrijkste gemeenschapsgroepen die rechtstreeks belang hebben bij het voorgestelde project zijn de groepen Veehouders, Groenteproducenten en Groenteverkopers. Maar naast deze groepen hebben alle inwoners van Kpékpéta belang bij dit project. Zij zullen het hele jaar door over betaalbare groenten kunnen beschikken. Uiteindelijk zal de geleidelijke vermindering van de sociale conflicten tussen de verschillende doelgroepen leiden tot een harmonieus samenleven van de etnische groepen die in Kpékpéta wonen.