BELEIDSPLAN van de STICHTING TOMOKA SUPPORT

periode 2015-2020

 

INHOUDSOPGAVE.

 

 1. INLEIDING
 2. HOOFDPUNTEN VAN HET BELEID

2.1 Dynamisch Beleid vastgelegd op hoofdpunten

2.2 Richtinggevende Statutaire Doelstellingen

2.3 Definiëring van duurzaamheid

2.4 Twee in de doelstellingen aangeduide hoofdtaken

2.5 Vijf onderling gerelateerde werkterreinen

 1. ACTIVITEITEN IN DE PERIODE 2011 – 2015

3.1 Productie van hulpmiddelen voor de eigen Fonds- en Expertisewerving

3.2 Het opstarten van kleinschalige fondswervingsacties door jeugdigen

3.3 Samen werken met landelijke organisaties

3.4 Bereikte doelen

 1. ACTIEPLANNEN
 2. WERKWIJZE en ADMINISTRATIEF & FINANCIEEL BELEID

BIJLAGEN

 Statuten

 Uittreksel van de Kamer van Koophandel

 

 1. INLEIDING.

De Stichting Tomoka Support (STS) heeft in de afgelopen 5 jaren gewerkt aan het realiseren van 5 kleinschalige duurzame projecten. In de loop van het eerste jaar bleek dat te ambitieuze projecten niet haalbaar zijn wegens gebrek aan financiële middelen. In de keuze van de projecten heeft de STS zich geconcentreerd op 3 aspecten te weten: de school, het verbeteren van de hygiënische levensomstandigheden en het helpen planten van energy producerende struiken en fruitbomen voor consumptie door van de lokale bevolking.

De resultaten van de inspanningen van STS zijn stimulerend om als helpende partner door te gaan met de strategie van samenwerken met Tomoka in Togo om een deel van de kosten van de projecten te financieren. Dit gaat gepaard met open en heldere communicatie tussen beide partijen waarin duidelijke feed back essentieel is.

De Stichting hoopt in de komende 5 jaren door te kunnen gaan met haar projecten en zo mogelijk meer projecten te starten in samenwerking met Tomoka in Togo.

 

Vaststelling van dit Beleidsplan vond plaats bij unaniem besluit in de Bestuursvergadering van de Stichting op 17 september 2015

 

STICHTING TOMOKA SUPPORT

HOOFDWEG 67H

9697 NC BLIJHAM

Tel 0597- 431966

Email: stichtingtomokasupport@kpnmail.nl

Fiscaal nummer: 850241558 — KvK nr. . 51958198

 

 1. HOOFDPUNTEN VAN HET BELEID.

2.1 Dynamisch Beleid vastgelegd op hoofdpunten

In dit beleidsplan legt STS haar beleidsvoornemens voor de periode 2015–2020 vast. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de behoeftes van de inwoners in het gebied van Canton Dawlotu en de beschikbare financiële middelen. De  Stichting neemt zich dan ook voor om nauwlettend deze twee aansturende factoren te volgen. Het beleid van STS is hiermee dynamisch, maar legt zich wel in hoofdlijnen vast. Dat gebeurt aan de hand van haar statutaire doelstellingen.

2.2 Richtinggevende Statutaire Doelstellingen

Artikel 2. van de Statuten van de Stichting meldt dat STS ten doel heeft inhoudelijke en financiële ondersteuning te bieden aan duurzame Afrikaanse plattelandsontwikkelingsprojecten in Togo als één van de landen die volgens de classificatie van de Verenigde Naties behoren tot de zogeheten groep “minst ontwikkelde landen”.

2.3 Definiëring van duurzaamheid

Met de restrictieve aanduiding duurzaamheid beoogt STS het aanbod van ontwikkelingsprojecten te toetsen en in te perken alvorens een keuze te maken ten aanzien van de vraag welk concreet initiatief door de STS geadopteerd zal worden voor de inhoudelijke en financiële steun.

In de afgelopen 5 jaren heeft het STS-bestuur zich daarom gebogen over de vraag welke criteria gehanteerd kunnen worden om te beoordelen of initiatieven uiteindelijk leiden tot een duurzaam sociaaleconomisch resultaat. Uiteindelijk is gekozen voor een serie meetbare, empirisch vast te stellen feitelijkheden van een ontwikkelingsplan of lopend project.

Globaal komt de invulling van het begrip duurzaamheid erop neer dat de Tomoka-organisatie in Togo op voorhand en tijdens de uitvoering van projecten overtuigend moeten kunnen aantonen dat haar nieuwe of lopende activiteit voldoet aan de hieronder gepresenteerde normen.

Meer of minder in volgorde van belangrijkheid, noemt STS daarom de volgende normen die samen het begrip „duurzame ontwikkeling‟ gestalte geven:

 1. ZAKELIJKHEID

De overheid in de Togo is maar in zeer beperkte mate in staat voorzieningen te scheppen of te ondersteunen met betrekking tot economische groei, preventieve gezondheidszorg en onderwijs. Daarom is het van belang dat de partnerorganisatie Tomoka in Togo zekerheid geeft gericht op de ontwikkeling en het onderhoud van projecten in de genoemde gebieden.

 1. PARTICIPATIE VAN DE DOELGROEP

De Tomoka organisatie in Togo dient een op de aanwezige doelgroep toegesneden beleid te voeren waarbij de plaatselijke rurale bevolking zo veel mogelijk actief betrokken wordt bij het plannen, vormgeven en uitvoeren van het actieprogramma in de meest brede zin van het woord.

 1. INCLUSIVITEIT

Geen enkele groep of geen enkel individu mag worden uitgesloten van deelname aan een ontwikkelingsproject op grond van raciale, etnische, culturele, geslachtelijke, religieuze, politieke, levensbeschouwelijke of andere sociale, psychologische of economische kenmerken. De praktijk leert dat uitsluiting nagenoeg altijd leidt tot maatschappelijke onrust en vernietiging van belangrijke delen van het opgebouwde kapitaal en de jonge instituties die het maatschappelijk functioneren van individuen mogelijk maken.

 1. EEN FAIRE, LOKALE VERDELING VAN MEERWAARDE

De Tomoka organisatie in Togo moet kunnen aantonen dat de sociale en economische meerwaarde, die wordt gerealiseerd door zichzelf, voor het overgrote deel aan de plaatselijke plattelandsbevolking ten goede komt. Alleen als het leefklimaat op het platteland duurzaam verbetert, zal de plaatselijke jeugd bereid zijn haar toekomst op het platteland te realiseren.

 1. ZELFSTANDIGHEID / ZELFREDZAAMHEID

De Tomoka organisatie in Togo en diens projecten moeten erop gericht zijn om op den duur geen inhoudelijke, financiële, organisatorische of andere hulp van STS meer nodig te hebben.

 1. TRANSPARANTIE EN ACCOUNTABILITY

De Tomoka organisatie in Togo dient te beschikken over de wil en elementaire administratie technische mogelijkheden om op een transparante wijze rekening en verantwoording af te leggen van het gevoerde of te voeren beleid, van inzet van materiële middelen en kader, en inzake de efficiëntie van de geldelijke bestedingen.

2.4 Twee in de doelstellingen aangeduide Hoofdtaken

Om de door STS geadopteerde projecten van de Tomoka organisatie ter zijde te kunnen staan stelt de Stichting zich twee hoofdtaken:

 1. Inhoudelijke ondersteuning in het Engels

STS neemt zich voor om de Tomoka organisatie in Togo beknopt vakinhoudelijke, organisatorische en praktische informatie te verschaffen en vooral te doen verschaffen voor het eigen functioneren en voor de planning, implementatie en evaluatie van ontwikkelingsprojecten. Dit zal vooral plaats vinden in de vorm van digitale communicatie.

Ook zal STS de Tomoka organisatie gevraagd en ongevraagd attenderen op relevante informatie over onderwerpen als gezondheidszorg, biologische landbouwmethodes, systemen voor sanitair, veilig drinkwater en duurzame energie.

Tenslotte zal STS op verzoek van de Tomoka organisatie feedback en advies verstrekken m.b.t. beleidsvoornemens, projectplanning en implementatieproblemen die de Tomoka organisatie in Togo ondervindt.

 1. Financiële steun

STS neemt zich voor om de Tomoka organisatie te attenderen op en te introduceren bij donoren, banken en andere instellingen en personen – vooral in Nederland

Ook zal de Stichting in bescheiden mate zelf geldelijke middelen ter beschikking stellen aan de geadopteerde projecten.

Door het verkrijgen van de ANBI status heeft STS voor haar donateurs de mogelijkheid van belastingvoordeel gecreëerd.

2.5 Vijf onderling gerelateerde werkterreinen

In navolging van de door STS als Partner geïdentificeerde „Tomoka Organisatie‟ in Togo, onderscheidt  STS vijf onderling verweven werkterreinen die in hun totaliteit een duurzame plattelandsontwikkeling bewerkstelligen.

De hier bedoelde vijf onderling verweven werkterreinen worden als volgt aangeduid:

Vier onderling samenhangende sectoren waarbinnen projectmatige interventies plaats vinden:

 1. Landbouw: het in cultuur brengen van braakliggende gronden die ten gevolge van ongereguleerde houtkap degraderen; dit met de bedoeling een kwalitatief betere, grotere en milieuvriendelijkere productie te realiseren van (basis)voedsel & non-food gewassen zoals Jatropha die dienen als leverancier voor bio-energie. De lokale bedrijvigheid wordt juist door landbouw naar een hoger niveau getild en levert de grondstoffen voor lokale klein bedrijfjes (agro-industrie).
 2. Milieubeheer en –herstel: in samenhang met de overige drie sociaaleconomische interventiesectoren wordt beoogd de ontbossing tegen te gaan door duurzame, alternatieve brandstof te leveren voor hout en houtskool – de twee energiebronnen waarop ook in de steden het meest wordt gekookt. Herbeplanting met nuttige bomen en het beschermen en exploiteren van bestaande planten en bomen zoals karité maken deel uit van dit interventieprogramma. De grondstoffen die planten en bomen leveren zijn wederom de grondstoffen voor lokale, kleine agro-industrie.
 3. Agro-industrie: de kleinschalige, in grote mate door plattelandsvrouwen gedragen verwerking van de lokale bosproducten, landbouwgewassen en Jatropha zaden is de kern van de economische meerwaarde waarop de plattelandsontwikkeling draait. Kindervoeding en halffabrikaten zoals maïsmeel en fufumeel zijn producten die zonder veel kosten naar de steden getransporteerd kunnen worden en daar bijdragen aan een aanmerkelijke verlichting van de huishoudelijke lasten van vrouwen. De lokale productie van Jatropha-olie voorziet in de energiebehoeften op het platteland en kan aangewend worden voor rurale elektrificatie die op zijn beurt weer andere economische activiteiten aanzwengelt. Bij toenemende productie van biobrandstof kan zelfs een belangrijke bijdrage worden geleverd op macro-economisch niveau omdat het betreffende ontwikkelingsland zo minder afhankelijk wordt van de import van petrochemisch gebaseerde energie.
 4. Sociale interventies: Deze zijn vooral gericht op de verbetering van de infrastructuur en de organisatiegraad van de bevolking op uiteenlopende terreinen als onderwijs, gezondheidszorg, plattelandsvrouwen, boeren en bedrijven. De interventies hebben met elkaar gemeen dat ze in aanzienlijke mate bijdragen tot de organisatiegraad, gezondheid en het welzijn van de bevolking ter plekke en op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan hun arbeidsinzet, zeggingskracht en aan het leefklimaat op het platteland. Daarmee wordt dan de exodus van talent naar de steden en naar een bestaan in illegaliteit in de diaspora een halt toegeroepen.

Eén aandachtsgebied dat de hierboven genoemde vier inhoudelijk interventies mogelijk maakt:

 1. Capaciteitsvergroting: het scheppen van krachtige organisaties die het ontwikkelingsproces aansturen en/of voor bedrijvigheid zorgen in de vorm van kleine of middelgrote bedrijven. In het geval van de door STS gekozen Partner betekent dit in eerste instantie dat de Togolese Tomoka organisatie in zijn geheel versterkt en ondersteund dient te worden om de in complexiteit toenemende taken te kunnen uitvoeren.

 

3 ACTIVITEITEN IN DE PERIODE 2011 – 2015

3.1 Productie van hulpmiddelen voor de eigen Fonds- en Expertisewerving.

Deze productieactiviteiten zijn erop gericht om de te benaderen organisaties en individuen op een efficiënte manier voor te lichten over STS, over de door de Stichting geadopteerde Afrikaanse Tomoka organisatie en haar Projecten en de manieren waarop het Nederlandse publiek ondersteuning kan bieden. Begonnen werd daarom met:

 1. Het ontwerpen en laten drukken van brochure- teksten.
 2. Het samen met Tomoka Togo verzamelen van fotomateriaal over de doelgroep en de op gang komende ontwikkelingen in het doelgebied.
 3. De constructie van een eigen website voor de Stichting.
 4. Het aanleggen van adressenbestanden van mensen en organisaties die wellicht steun willen geven aan het Togolese project en de Stichting in de vorm van geld, expertise of arbeid.

 

3.2 Het opstarten van kleinschalige fondswervingsacties.

 1. Inzamelings- en verkoopacties op school ten bate van een voetbalproject in Togo.
 2. Lente-actie (zelf gemaakte kaartenverkoop, paasstukjes, auto’s wassen etc.) door leerlingen.
 3. Fancyfair, rommelmarkt, sponsorloop en presentie voor de Gemeenteraad Oldambt door leerlingen.
 4. Kerstacties.
 5. Voordrachten over het project: VVP, PKN Noordbroek.
 6. Het benaderen van potentiële donoren in het eigen netwerk en daarbuiten.

 

3.3  Samenwerken met landelijke organisaties.

Wilde ganzen.

1% club/MacroMicro (crowdfunding).

 

3.4 Bereikte doelen.

3.4.1 Mede instandhouding van de school. Er zijn solarlampen aangeschaft. Er is een boekenproject gestart.

3.4.2 Er is door STS geld voor vier waterputten gedoneerd, waarvan er nog twee in aanbouw zijn.

3.4.3 Het miniproject “planten van energie- en fruitbomen” is gestart, maar nog niet voltooid.

3.4.4 Via crowdfunding is geld gedoneerd voor één latrineblok. Dit is op dit moment in aanbouw.

 

 

 1. ACTIEPLANNEN VAN DE STICHTING TOMOKA SUPPORT.
 2. Aanleg en uitbreiding van een veilig drinkwater distributie- en beheerssysteem.
 3. Aanleg en uitbreiding van basale sanitaire voorzieningen en hygiënevoorlichting.
 4. Ondersteuning van kleinschalige initiatieven die het plaatselijke (basis)onderwijs en het gemeenschapsleven binnen de multi-etnische bevolking van het doelgebied bevorderen.
 5. De oprichting en versterking van organisaties van plattelandsvrouwen en boeren.

STS zal zich bij het opstellen van concrete, jaarlijkse actieplannen laten leiden door het tempo en de beleidsvoornemens van Tomoka. De ondersteuning van de school in Avégamé krijgt de eerste prioriteit. Daarnaast zal STS zich voor de komende 5 jaren uitsluitend richten op de voorgenomen projecten.

 

 1. WERKWIJZE en ADMINISTRATIEF & FINANCIEEL BELEID

In aansluiting op Artikel 5. van de Statuten, dat bepaalt dat de Bestuursleden van STS geen beloning voor hun werkzaamheden genieten, wil de Stichting nadrukkelijk kenbaar maken dat  zij zich belangeloos inzet voor de realisering van haar doelstellingen. Dat geldt ook voor eventuele reizen van bestuursleden naar de projecten in Togo; deze worden zoveel mogelijk gefinancierd via bestaande kanalen en door degene die het bezoek aflegt.

De overheadkosten zijn minimaal.

In aansluiting op Artikel 11 van de Statuten neemt de Stichting zich tenslotte voor de transparantie van het gevoerde en te voeren inhoudelijk beleid, de administratie en de boekhouding te bevorderen door haar statutair voorgeschreven Jaarstukken, Begroting en Jaarverslag zoveel mogelijk te structureren aan de hand van de vijf werkterreinen (met name nr. 4) van STS, die in paragraaf 2.5 worden toegelicht. Bovendien zal de Stichting een beknopte tweetalige samenvatting van haar beleid en jaarverslagen publiceren op een eigen website zodat het publiek, donoren en de Afrikaanse Partner er ook kennis van kunnen nemen.

In de uiteenzetting over de hoofdtaken van STS werd al duidelijk dat de Stichting zich voorneemt om instellingen, overheden en particulieren daadwerkelijk te interesseren voor de plannen en activiteiten van de TOMOKA en hen te motiveren om daarbij tot financiering van die voornemens en activiteiten over te gaan. In de visie van de Stichting zal op die manier een rechtstreeks financieringscontact tot stand komen tussen Tomoka-Togo enerzijds en bedoelde ontwikkelingsorganisaties en andere donoren anderzijds.

Artikel 3 van de Statuten de Stichting geeft bovendien globaal aan hoe de Stichting zelf geld wil inzamelen ten dienste van de projecten. Lettende op de beperkte menskracht en middelen van STS zal deze vorm van financiële steun qua omvang bescheiden zijn, maar zal wel getracht worden om ook derden en donateurs in de zin van Artikel 10 van de Statuten er toe te bewegen geld in te zamelen dat vervolgens via de Stichting ten goede zal komen aan de Afrikaanse Partnerorganisatie en diens projecten.