Geschiedenis van Stichting Tomoka Support en partner Tomoka

Enkele oprichters van onze Stichting (STS) hebben in hun privé-leven min of meer toevallig ( door werk en afkomst) banden met Togo en Afrika. Dat heeft geleid tot het sterke besef dat het belangeloos betonen van medemenselijkheid en betrokkenheid het samenleven verrijkt voor iedereen – ook voor onszelf.
Onze Stichting wil daarom concrete bijdragen leveren aan het werk van haar Afrikaanse Partner die al een paar jaar lang zonder hulp van buitenaf en met geld en expertise van de Togolese initiatiefnemers (het tweemansbedrijf GuKam) liet zien dat zij daadwerkelijk in staat is de multi-etnische plattelandsbevolking in het Canton Dawlotu Tutu in Togo te organiseren en te ondersteunen om hen zodoende mee te laten delen in een eerlijk verdeelde, duurzame toename van welvaart en welzijn
Ons beleidsplan vertelt er meer over. STS legt in hoofdstuk 3 van het beleidsplan uit dat ook begonnen werd met een bescheiden financiële ondersteuning van de Afrikaanse partnerorganisatie toen deze in 2011 een Projectvoorstel uitwerkte voor het opzetten van een veilig drinkwater distributie systeem waarvoor inmiddels donoren worden gezocht. Onze Stichting financierde de aanleg van de eerste waterput, de erbij horende training van toezichthoudsters die voor hygiëne en onderhoud zorgen, en de oprichting van een Comité dat uiteindelijk ook verantwoordelijk zal zijn voor de inning van financiële bijdragen van de gezinnen die van de put profiteren. Op die manier kan deze voorziening voor veilig drinkwater zich op den duur zelf bedruipen.

Voetbal voor Togo

Actie Dollard College

Voetballende meisjes en jongens op het schoolplein is sinds kort een nieuw fenomeen en bevordert de communicatie tussen de stammen in Tomoka’s doelgebied. Vandaar dat STS ook sportprojecten (link 78) ondersteunt.
Bovendien bleek onze ondersteuning van het lager onderwijs en het begin van een voetbalclub in het gehucht Avégamé --het allerarmste deel van het Doelgebied-- een gouden greep. Zodoende kwamen de diverse bevolkingsgroepen die alle een eigen taal spreken veel nader tot elkaar en konden de initiatiefnemers van Tomoka hen helpen bij het functioneren van bijvoorbeeld een Schoolbestuur en Dorpsraad
Samenwerkingscontract met de Traditionele Overheid (oktober 2009). GuKam en de Overheden van het Canton kwamen o.a. overeen dat 1000 hectare ontbost land ter beschikking gesteld wordt voor landbouw waar de bevolking van moet profiteren.
GuKam: Initiatiefnemer uit de private sector
Het kleine Togolese ontwikkelingsbedrijf GuKam nam in 2009  het initiatief om een non-profit ontwikkelingsorganisatie (Tomoka) voor het Canton Dawlotu Tutu  van de grond te tillen. GuKam wil sociaal-verantwoord en duurzaam ondernemen binnen twee sectoren die voor de Togolese economische ontwikkeling van groot strategisch belang zijn: de productie van voedsel en de productie van duurzame (bio-)energie op een manier die de natuurlijke omgeving niet bedreigt maar juist rehabiliteert. De zaden van Jatrophaplanten vormen in dit concrete geval de grondstof van de bio-energie die de plattelandsgemeenschap ter plekke kan benutten.
Ook brengt GuKam expertise in op het gebied van plattelandsontwikkeling, organisatie, project-ontwikkeling en management. Een jarenlange ervaring binnen Afrikaanse afdelingen van Amnesty International en de democratische oppositie in Togo legde hiervoor de basis.
Tomoka: een non-profit organisatie voor lokale plattelandsontwikkeling
Tomoka is een organisatie vergelijkbaar met een Nederlandse Stichting. Op initiatief van het ontwikkelingsbedrijfje GuKam  werd in augustus 2010 de NGO  Tomoka  opgericht door de Traditionele Overheid van het Canton Dwalotu Tutu. Binnen dit Canton is één van de grootste Zones, de Zone Kpékpéta, als doelgebied van de geplande plattelandsontwikkeling aangemerkt. Bij de samenstelling van het uit 11 personen bestaande Bestuur van Tomoka  werd erop toegezien dat alle belanghebbenden een stem kregen.  Op Canton-niveau wordt de plaatselijke Overheid vertegenwoordigd door twee personen. Zeven mensen behartigen vooral de belangen van de bevolking van het doelgebied. GuKam, tenslotte,  heeft met twee zetels een belangrijke ontwikkelingstechnische inbreng en wil ook functioneren als economische aanjager in Avégamé, de allerarmste subzone van het doelgebied.

Kaart van canton DAWLOTU TUTU

Tomoka’s vijf Aktieprogramma’s zijn ontwikkeld vanuit de gedachte dat in de vorm van kleine projecten een samenhangende sociale en economische ontwikkeling gerealiseerd kan worden. Belangrijk is daarbij dat GuKam zij-aan-zij met Tomoka de landbouw van kleine boeren bevordert en zelf ook een plantage opzet die nieuwe arbeidsplaatsen oplevert. Lokale oogsten zullen lokaal verwerkt worden  in mini-bedrijfjes die vooral door vrouwen zullen worden gerund.
Gukam bracht, naast financiering, ook de benodigde ontwikkelingsexpertise in en verzorgde de administratie, projecten en bijscholing van het Tomoka-Bestuur dat uit vrijwilligers bestaat.  Deze trainingen en de praktijksituaties  helpen dat bestuur om de belangen van de multi-etnische bevolking in het gehele Canton Dawlotu Tutu zelf te behartigen.
Het Tomoka-Bestuur wordt geschoold voor haar bestuurlijke taken. Zie Tomoka’s rapporten 6.6 en 6.7 op haar website (link 76).
Inventarisatie van knelpunten, wensen en mogelijkheden GuKam organiseert dit o.a. met stagiairs <gemeenschapsopbouw>. Hier wordt een doorsnee migrantgezin bevraagd.