Werkwijze van onze partnerorganisatie

Tomoka’s belangrijkste taken.
Het is Tomoka’s taak en visie om zichzelf onder leiding van het ontwikkelingsbedrijfje GuKam (de initiatiefnemers) dusdanig te bekwamen dat zij in staat zijn leiding te geven aan het sociaal-economisch ontwikkelingsproces binnen het Doelgebied, de Kpékpéta Zone van het Canton Dawlotu Tutu.
Tomoka stelt zich daarom als belangrijkste taak om alle  boeren binnen het Doelgebied Kpékpéta – ongeacht hun autochtone of allochtone status -- te organiseren, te faciliteren en te betrekken bij het verbeterd, efficiënter en grootschaliger verbouwen & agro-industrieel verwerken van basisvoedsel en Jatrophaplanten voor bio-energie.   Hierdoor is het geïsoleerde doelgebied in staat om op den duur ter plekke elektriciteit op te wekken, hoogwaardige voedingsproducten te produceren, en de eigen infrastructuur en voorzieningen op het gebied van onderwijs en gezondheid te financieren.
Beleidsontwikkeling voor Tomoka wordt voorbereid door het ontwikkelingsbedrijfje GuKam in hun kantoortje in Lomé (de hoofdstad van Togo).
Plannen worden met boeren- en vrouwengroepen doorgesproken voordat ze de status <te realiseren Tomoka-Project> krijgen. De participatie wordt door GuKam bijgehouden met gedateerde fotos’s.
Tomoka’s werkwijze
Een belangrijk hulpmiddel voor het in stand houden en verder uitbouwen van verbeteringen is  het opzetten van een Gemeenschapsfonds dat haar groeiend kapitaal vooral verkrijgt uit heffingen die de plaatselijke consumenten  gaan betalen voor het gebruik van verbeterde voorzieningen – bijvoorbeeld schoon drinkwater, latrines, onderwijs en gezondheidszorg. Ook zal er in toenemende mate betaald gaan worden voor Tomoka’s dienstverlening aan de boeren- en vrouwengroepen. Dat betreft o.a. het gebruik van lichte machines (tractor, ploegen, e.d.) en duurzame landbouwmethodes die een verbeterde en grotere oogst mogelijk maken. Die lokale zelffinanciering kan in toenemende mate gerealiseerd worden omdat de bevolking door de initiatieven van Tomoka en GuKam meer inkomsten gaan verwerven. Hulp van de Nationale Overheid kan niet op middellange termijn verwacht worden. Togo behoort tot de allerarmste landen en Tomoka’s geïsoleerde Doelgebied behoort binnen dat land tot de minst begunstigde regio’s.
Een derde kenmerk van het ondersteuningbeleid van onze Stichting (STS) ten aanzien van kleine, duurzame projecten betreft hun verwachte  en expliciet verwoorde onmiddellijke bijdrage aan de lokale realisering van de drie Millennium OntwikkelingsDoelen , MOD  waarop Tomoka zich richt.
Bij de aanleg van een waterput  bijvoorbeeld, betekent dit dat het water ook moet bijdragen aan vermindering van de armoede (MOD1). Dat is inderdaad het geval omdat meer productieve arbeidstijd beschikbaar komt. Men wordt met veilig drinkwater minder vaak ziek, en men verliest ook veel minder tijd. Tomoka moet in dit geval kunnen aangeven hoe de nieuw beschikbaar gekomen arbeidstijd productief kan worden gebruikt om meer inkomsten voor de betreffende gezinnen te verwerven. Ook kan het water wellicht dienen voor kleinschalige tuinbouw die op korte tijd nieuwe inkomsten genereert en zorgt voor betere voeding van de doelgroep zelf.
Een soortgelijke redenering is van toepassing bij Millennium Ontwikkeling Doel 3: gelijkberechtiging van mannen en vrouwen (MOD3).
Het regenwoud maakte in 15 jaar plaats voor een savanne-achtig landschap. Dat is meestal zo op de 1000 hectares die de Traditionele Overheid van het Canton beschikbaar stelde voor Tomoka’s plannen.
Landtoewijzing begint met de landmeter. Binnen Tomoka’s Project 505 worden steeds 5 boerengezinnen dicht bij elkaar gehuisvest voor optimaal gebruik van nieuwe voorzieningen
Tomoka’s multifunctionele Veldkantoor in het Doelgebied herbergt ook de dagelijkse administratie van de Proef- en Demonstratieboerderij die GuKam hier vanaf het voorjaar van 2009 opbouwde.
Praktische demonstraties - Hier laat dhr Amégadze van GuKam zien hoe je stekken moet kappen voor het planten van Jatropha-heggen die voor lokale bio-energie gaan zorgen.
Tomoka’s start en concentratie binnen de Zone Kpékpéta
Alle inspanning concentreert zich op één district: de Zone Kpékpéta. De Traditionele Overheid (Opperhoofd en Raadslieden) stelde daar 1000 hectares land ter beschikking en hoopt er daarbij op dat Tomoka in staat zal zijn dit ontboste gebied te rehabiliteren en door de multi-etnische bevolking te laten exploiteren. Daarbinnen werd met de concrete werkzaamheden begonnen in het allerarmste gedeelte: in de Sub-zone Avégamé. Daar bevindt zich dan ook de Proefboerderij en het simpele, multifunctionele gebouwtje dat dienst doet als Tomoka’s veldkantoor.
GuKam  is in dit Doelgebied de enige ondernemer van belang en vervult  vooral de rol van animator, administrateur en economische motor door Tomoka steeds beter te equiperen, banen te scheppen, verbeterd pootgoed (Jatrophazaden) te ontwikkelen, en landbouwinnovaties te introduceren nadat deze zijn getest en gedemonstreerd op een Proefboerderij (Pilot Plantation). Ook neemt GuKam het voortouw bij experimentele agro-industriële productontwikkeling op basis van de lokaal geproduceerde grondstoffen. Met name geldt dit t.a.v. zeep, kindervoeding, en ingrediënten voor gemakkelijk klaar te maken traditionele maaltijden. Deze productontwikkeling wordt daarna door Tomoka’s doelgroep gebruikt voor het opzetten en begeleiden van kleinschalige agro-industriële ondernemingen van de plaatselijke bevolking en van GuKam zelf. Daarbij krijgen vrouwen altijd voorrang.
De experimenten op de Jatropha-kwekerij van Tomoka’s Proef- en Demonstratieboerderij leiden tot Jatropha-pootgoed van hoge kwaliteit en kennis over de voedselgewassen die het beste in combinatie met Jatropha gedijen. Zie de rapporten 2.3 t/m 2.6 op Tomoka’s website
In GuKams kantoortje in Lomé< wordt Tomoka’s administratie gevoerd. Hier bekijkt dhr Amégadzé de concepten die de secretaris (mw Namyalo – witte blouse)opstelde. Rechts de boekhoudster mw Ahansi.
Voorlopig bemant (met 4 mensen)en financiert GuKam ook het kleine projectkantoor van Tomoka in de hoofdstad Lomé. Hier  wordt Tomoka’s beleid en projectplannen voorbereid en hun implementatie gepland en geëvalueerd. Bovendien zorgt dit team voor het opstarten van Tomoka’s fondswerving, en voor het leggen van contacten met de nationale overheden en met buitenlandse & multinationale (ontwikkeling)organisaties.
 
Tomoka’s behoefte aan structurele steun
De initiatiefnemers zagen zich door de wereldwijde economische crisis en gebrek aan menskracht  eind 2011 genoodzaakt om de Tomoka’s actieplan tijdelijk om te buigen tot er voldoende externe, structurele financiering komt. De organisatieontwikkeling werd op een laag pitje gezet, en er worden alleen nieuwe Projecten voorbereid als daarvoor de externe financiering op voorhand gegarandeerd is. De bijdragen van onze Stichting (STS) zijn dus heel belangrijk voor de voortgang en verdere ontwikkeling van dit kansrijke Togolese initiatief.